2018-రాష్ట్రస్థాయి చెకుముకి సైన్స్ సంబురాలు 2019 జనవరి 5,6,7 తేదిలలో వరంగల్ నందు నిర్వహించబడును. 2018-రాష్ట్రస్థాయి చెకుముకి సైన్స్ సంబురాలు 2019 జనవరి 5,6,7 తేదిలలో వరంగల్ నందు నిర్వహించబడును. జిల్లా స్థాయిలో ప్రథమ స్థానం పోందిన తెలుగు…

జిల్లా స్థాయి చెకుముకి సైన్స్ సంబరాలు డిసెంబరు 16వ తేదిన నిర్వహించబడును. నిర్వహించే ప్రాంతము మరియు సమయము మండల స్థాయి పరీక్ష నాడు తెలియజేస్తారు. మండల స్థాయిలో ప్రథమ స్థానం పోందిన తెలుగు మరియి ఇంగ్లీషు మీడియంలలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలల…

ఛెకుముకి సైన్స్ సంబురాలు పాఠశాల స్థాయి పరీక్ష నవంబరు 16వ తేదిన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు స్కూల్స్ నందు నిర్వహించబడును. వివరములకు ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన మీ సంబందిత జిల్లా జె.వి.వి భాద్యులను ఫోను ద్వారా సంప్రదించగలరు.…

మండల స్థాయి సైన్స్ సంబురాలు, పరీక్ష మీ మండలంలో నవంబరు 27వ తేదిన నిర్వహించబడును. దీనికి పాఠశాల స్థాయిలో 8వ తరగతి, 9వ తరగతి, 10వ తరగతి నుండి ప్రథములుగా వచ్చిన వారు ముగ్గురు మీ పాఠశాల టీంగా మండల స్థాయి పరీక్షకు హజరవ్వాలి. మండల స్థాయి పరీక్ష…

Over the decades, smart toys have grown from a niche industry to a profitable business. According to UK-based analyst firm Juniper Research, annual smart toy sales across the globe are expected to grow to $11.3 billion by 2020. Today, toy…

Over the decades, smart toys have grown from a niche industry to a profitable business. According to UK-based analyst firm Juniper Research, annual smart toy sales across the globe are expected to grow to $11.3 billion by 2020. Today, toy…

Over the decades, smart toys have grown from a niche industry to a profitable business. According to UK-based analyst firm Juniper Research, annual smart toy sales across the globe are expected to grow to $11.3 billion by 2020. Today, toy…